Wolontariat PCK

Polski Czerwony Krzyż to organizacja troszcząca się o losy innych ludzi. Jego działalność oparto głównie na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych oraz akademickich kołach PCK, klubach honorowych dawców krwi, a także grupach młodzieżowych przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych PCK, grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK bądź Ratownictwa PCK. 70% wolontariuszy to młodzież i dzieci. Szacunkowa liczba osób działających w ramach wolontariatu tej organizacji wynosi 650 tysięcy osób.

Wolontariusze PCK starają się uwrażliwiać innych na cierpienia drugiego człowieka i przekazywać wzorce humanitarnych postaw. Niosą oni bezinteresowną pomoc, angażując się jednocześnie w prace na rzecz drugiego człowieka (w tym: ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, pierwszej pomocy, rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa.), poświęcają swój wolny czas i upowszechniają wiedzę o Czerwonym Krzyżu.

Cele przyświecające wolontariuszom są niezmienne od 1921 roku. Są nimi wzniecenie ducha miłości i dobroci w stosunku do bliźniego oraz poczucie obowiązku pomocy innym. Jednym z głównych celów PCK jest rozwijanie swojej działalności wśród przede wszystkim dzieci i młodzieży poprzez edukowanie ich w duchu humanitaryzmu. Już sześcio- i siedmiolatki poddawane są specjalnym programom uwrażliwiającym je na krzywdę drugiego człowieka i kształtującym w nich postawy tolerancji, niesienia pomocy innym. Dzieci w starszym wieku i młodzież stają się członkami Szkolnych Kół PCK, gdzie z własnej inicjatywy często organizują zbiórki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub takich instytucji jak Domy Dziecka czy też Domy Pomocy Społecznej.

Głównym, codziennym działaniem wolontariuszy PCK jest opieka nad potrzebującymi pomocy osobami. Realizują się zatem w Domach Spokojnej Starości, Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych bądź szkołach przyszpitalnych.

Hasłem przyświecającym działaniom wolontariuszy PCK jest „zmieniajmy świat na lepsze”.

Idea wolontariatu towarzyszyła Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi od początku działania tej organizacji. Wolontariusze są motorem i fundamentem funkcjonowania PCK, gdyż siła każdego charytatywnego stowarzyszenia tkwi właśnie w ludziach, tworzących i wspierających je. Wolontariat stanowi dobrowolną, świadomą i bezpłatną działalność na rzecz innych, która kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, a także Podstawowymi Zasadami Ruchu.

Wolontariuszem PCK może zostać każdy, kto chce wesprzeć działania tej organizacji. Do zadań wolontariuszy należą:

  • wspieranie kół lub zarządów PCK przy organizacji różnych festynów, imprez plenerowych, konkursów,
  • nauczanie w szkołach metod udzielania pierwszej pomocy, zasad zdrowego stylu życia oraz idei międzynarodowego prawa humanitarnego,
  • realizacja kampanii, programów czy akcji na rzecz PCK,
  • kwestowanie na ulicach, zbierając pieniądze do puszek,
  • działania w klubach honorowych dawców krwi,
  • praca w biurach np. jako asystenci, pomagając przy kampaniach,
  • angażowanie się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof, w tym także pomaganie w przygotowaniu transportów humanitarnych oraz dystrybucji darów,

Aby przyłączyć się do grupy wolontariuszy PCK, należy skontaktować się z najbliższą placówką tej organizacji.