Pierwsza pomocPolski Czerwony Krzyż, najstarsza z polskich organizacji humanitarnych, w swoich podstawowych założeniach ma między innymi: propagowanie honorowego oddawania krwi, udzielanie pomocy medycznej podczas imprez masowych, pomoc socjalną i humanitarną ofiarom klęsk żywiołowych i wojen, ale także naukę pierwszej pomocy.

Nauczaniem pierwszej pomocy Polski Czerwony Krzyż zajmował się od początku istnienia organizacji. Stawiają przy tym na dwa zasadnicze cele, zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę uświadamiania, jak ważna jest pierwsza pomoc oraz samo jej nauczanie. Chodzi bowiem o ratowanie życia ludzkiego oraz podkreślenie, iż społeczeństwo nie jest bezradne wobec tragedii.

pierwsza pomoc

Przekazywanie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy odbywa się głównie w formie szkoleń i kursów, ale także w formach instruktaży i prelekcji, podczas których odbywają się również dyskusje. Warsztaty edukacyjne są istotnym elementem propagowania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Zasady organizowania i przeprowadzania kursów są ściśle określone w uchwałach Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolenia pierwszej pomocy adresowane są do wszystkich chętnych i dostosowuje się je do wieku i grupy zawodowej uczestników. Kadra instruktorów i wykładowców jest przeszkolona w Centrum Edukacyjno-Treningowym i wybrana przez Zarząd PCK. Oprócz ukończenia szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku, instruktorzy pierwszej pomocy zobowiązani są do podpisania klauzuli o wyłączności posługiwania się materiałami szkoleniowymi PCK, programami oraz uprawnieniami instruktora przy prowadzeniu kursów na zlecenie PCK. Aby zostać kandydatem na instruktora, trzeba spełniać kilka szczegółowych warunków. Przede wszystkim należy być członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, mieć ukończone 19 lat, a także odbyć odpowiedni staż. Oprócz tego, należy mieć minimum wykształcenie średnie oraz ukończony podstawowy kurs pierwszej pomocy. Organizatorami szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy są jednostki terenowe.

Wykaz szkoleń, które organizuje i prowadzi Polski Czerwony Krzyż zawiera między innymi:

  • kurs pierwszej pomocy dla kierowców,
  • kursy: elementarny i podstawowy,
  • zaawansowany kurs pierwszej pomocy,
  • kurs pediatryczny,
  • kurs podstawowego podtrzymywania życia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
  • kurs pierwszej pomocy dla uczniów nauczenia zintegrowanego klas 4-6, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli,
  • specjalistyczne kursy dla instruktorów i wykładowców pierwszej pomocy.

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu końcowego, otrzymują stosowne zaświadczenie lub certyfikat. Kurs pozwala na ocenę stanu osoby poszkodowanej oraz przemyślany wybór czynności, które należy podjąć w zależności od rodzaju odniesionych obrażeń przez poszkodowanego. Osoba przeszkolona będzie odpowiednio przygotowana na konkretne działanie w razie realnie zaistniałego zagrożenia.