Misja PCK

Na pewno każdy zetknął się z nazwą Polski Czerwony Krzyż (którą często skraca się o PCK). Jest to najstarsza polska organizacja humanitarna, która zajmuje się udzielaniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i wojen, ale także pomocą najbiedniejszym, zabezpieczaniem imprez masowych czy propagowaniem idei honorowego oddawania krwi.

misja pck

Symbolem ruch jest równoramienny krzyż koloru czerwonego na białym tle. PCK wchodzi w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż kieruje się w swojej działalności siedmioma zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością (ruch niesie pomoc wszystkim stronom konfliktów zbrojnych bez względu na wyznanie, kolor skóry czy przekonania polityczne), neutralnością, niezależnością, dobrowolnością (wolontariusze i pracownicy PCK nie udzielają pomocy w celu osiągnięcia własnych korzyści), jednością (w każdym kraju istnieje tylko jedna organizacja Czerwonego Krzyża) oraz powszechnością (międzynarodowy ruch obejmuje swoim działaniem cały świat). Organizacja ta powstała już w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

W początkowych etapie swojej działalności jego głównym zadaniem było wspieranie rannych i chorych w czasie powstania wielkopolskiego i powstań śląskich. Następnie działalność rozszerzono na poszukiwanie zaginionych i szkolenie ratowników i pielęgniarek. W 1935 roku rozpoczęto działalność na polu zbierania i przetaczania krwi. Pierwsza stacja przetaczania krwi powstała w Łodzi, rok później kolejna w Warszawie. W czasach PRL mocno ograniczono działalność PCK w zakresie opiekuńczym i leczniczym. Pozbawiono organizację sprzętu, majątku, a co najdotkliwsze autonomii.

Po zmianie systemu Polski Czerwony Krzyż znów zajął się pomocą najbardziej potrzebującym rokrocznie rozszerzając pola swoich działań. Cele statutowe PCK są bardzo rozległe i liczne. Poza wspomnianymi już akcjami na rzecz ofiar wojen i klęsk żywiołowych organizacja zajmuje się także, między innymi:

  • upowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
  • prowadzeniem Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, które ma na celu poszukiwanie i odnajdywanie zganionych podczas działań zbrojnych oraz łączenie rozdzielonych podczas takich konfliktów rodzin;
  • współpracą z władzami dla lepszego poszanowania prawa humanitarnego;
  • przygotowaniem społeczeństwa do prawidłowego zachowywania sie w sytuacji klęski żywiołowej;
  • przeciwdziałaniem uzależnieniom;
  • prowadzeniem szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • prowadzeniem działań na rzecz mniejszości narodowych a także prowadzeniem szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób, które zostały poddane wykluczeniu społecznemu, pomaga im także materialnie (dożywianie, pomoc doraźna).

To tylko niektóre z celów statutowych PCK, informacje o wszystkich celach można znaleźć w najbliższym punkcie Polskiego Czerwonego Krzyża jak i na stronach internetowych organizacji.